Cumulus viis Rahandusministeeriumi tellimusel Kagu-Eesti tööstusalade uuringu, mis valmis 2020. a lõpus.

Uuringuga kaardistati Põlva, Valga ja Võru maakonna tööstusalad (kokku 31). Uuringu käigus määratleti nende prioriteetsus ja valiti välja kuus kõige olulisemat, millele koostati väärtuspakkumised. Samuti tehti uuringu tulemustele tuginedes rida ettepanekuid avaliku sektori toetusmeetmete käivitamiseks.

Tööstusalade ülevaade tõi selgelt ilmsiks tõsiasja, et Kagu-Eestis praktilised puuduvad avaliku sektori poolt arendatavad alad, kus on olemas toode, s.o taristuga varustatud omavalitsuse omandis olev krunditud maa-ala. Seega ei ole tööstuse edendamise peamiseks probleemiks mitte maine või turundus, vaid toote puudumine. Niisiis on tarvis selget tegevusplaani, kuidas ja milliste aladega toodeteni jõuda ning alles seejärel käivitada aktiivsem turundus.

Teiseks on möödapääsmatu baastaristu rajamine – ilma selleta pole midagi turundada.

Kohalikel omavalitsustel ei ole endal võimekust, et tööstusalad ainuüksi oma jõududega välja arendada ja turundada. Selleks tuleb:

  • Anda tööstusalade arendamiseks sobivad riigiomandis olevad maad kiirendatud korras üle kohalikele omavalitsustele.
  • Toetada terviklikku taristu väljaarendamist prioriteetsel kuuel tööstusalal, et aidata kaasa uute ettevõtete tulekule ja töökohtade säilitamisele/loomisele regioonis.
  • Toetada taristu tänapäevastamist teistel siinses uuringus käsitletud aladel fookusega nn brownfield’idel.
  • Eraldi tähelepanu pöörata kiire interneti ja elektriühenduste väljaarendamisele.
  • Toetada kinnistusisese taristu väljaarendamist.
  • Töötada välja toetusmeede turundustegevuste läbiviimiseks, sh reklaam asukohas, kontaktreisid ja veebireklaam.

Uuringu täistekst on kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel 2020. a uuringute all: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid