Uuringute eesmärk on üldjuhul lisateabe hankimine mõne kindla valdkonna kohta selleks, et kavandada edasist tegevuskava.

Tihedas koostöös kliendiga töötame välja uuringu läbiviimiseks sobiliku metoodika, kogume vajalikud andmed ja analüüsime neid, kasutades nii kvantitatiivseid (statistilisi) kui ka kvalitatiivseid meetodeid. Tulemuseks on uuringuraport, mis annab kliendile vajaliku alusmaterjali edasiste otsuste langetamiseks.

Meie meeskonnal on pikaajaline kogemus mitmesuguste uuringute läbiviimisel. Oleme teostanud uuringuid hariduse, tööstuse, keskkonna, ettevõtluse, innovatsiooni jms valdkondades. Omame kogemust veebipõhiste ankeetküsimustike koostamisel (enam kui 1000 vastajaga), fookusgrupi ja süvaintervjuude läbiviimisel ning statistilises andmetöötluses.