• Narva linna arengukava strateegiline osa (2021)
 • Maardu linna arengukava (2021)
 • Viljandi tugiteenuste keskuse arengukava (2021)
 • AS Järvamaa Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi koostamine (2021)
 • Maakonnaülese (Viljandimaa) õppekorralduse mudeli loomine hariduslike erivajadustega lastele (2021)
 • Rae valla haridusvõrgu ja noorsootöö arengukava 2021-2030 (2020)
 • Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava (2020)
 • Rae valla arengukava uuendamine (2020)
 • Kose valla haridusvaldkonna arengukava (2020)
 • Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava (2020)
 • Põhja-Pärnumaa haridusvaldkonna arengukava (2020)
 • Prangli saare arengukava 2020-2030 (2020)
 • Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 (2020)
 • SA Tähtvere Puhkepark objektide arengukava koostamine (2019)
 • Viru Geopargi arengustrateegia koostamine (2019)
 • MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia uuendamine (2019)
 • Kose Valla haridusvaldkonna arengukava koostamine (2019)
 • Saku valla arengukava 2035+ (2019)
 • Lüganuse valla noorsootöö arengukava (2019)
 • Järva valla arengukava (2018)
 • Võru valla arengukava (2018)
 • Harju maakonna arengustrateegia uuendamine (2018)
 • Harku valla arengukava 2019-2037 koostamine (2018)
 • Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine (2018)
 • SA Innove kutsemeistrivõistluste arengukava koostamine (2018)
 • Võru linna arengukava aastani 2035 koostamine (2018)
 • Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia koostamine (2018)
 • Võrumaa Omavalitsuste Liidu reorganiseerimise kontseptsiooni väljatöötamine (2018)
 • Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava koostamine (2018)
 • Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava (2018)
 • Kiili valla arengukava (2018)
 • Tapa valla arengukava (2017)
 • Pärnu keskuste arengu prognoos (2017)
 • Alutaguse valla arengukava (2017)
 • Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia (2017)
 • Tallinna noorsootöö arengukava 2017-2021 (2017)
 • Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukava 2017-2022 (2016)
 • Rae valla arengukava 2016-2025 (2016)
 • Saue linna arengukava 2016-2026 (2016)
 • Ida-Viru maakonna ranniku- ja merealaga seonduvate huvide ja võimalike konfliktide välja selgitamine (2016)
 • Tallinna linna arengukava 2016-2021 konsulteerimine (2015)
 • Võrumaa tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava (2015)
 • SA Rannarahva Muuseumi strateegia 2015-2025 (2015)
 • MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia 2015-2020 (2015)
 • Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ konsulteerimine (2015)
 • Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava (2014-2015)
 • Võrumaa Masinaühistu strateegia ja tegevuskava koostamine (2015)
 • Sonda valla arengukava 2015-2025 (2015)
 • Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia 2015-2020 konsulteerimine (2014-2015)
 • Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 (2014-2015)
 • SA Teaduskeskus AHHAA arengustrateegia 2015-2020 (2014)
 • Hanila valla arengukava 2014-2025 (2014)
 • Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2015-2020 konsulteerimine (2014)
 • Põhja-Harju Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020 (2014)
 • ASi Linda Nektar äristrateegia 2014-2018 (2014)
 • Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2015-2025 konsulteerimine (2014)
 • Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia perioodiks 2014-2020 (2014)
 • Tartumaa Arendusseltsi strateegia aastateks 2014-2020 (2014)
 • MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia perioodiks 2014-2020 (2014)
 • OÜ Protobios äriplaani ning turundusuuringu koostamine (2014)
 • Viru RMT OÜ diagnostika ja äristrateegia aastani 2021 (2013)
 • Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste programmi 2013-2021 “Lasteaiakoht igale lapsele” koostamine (2012)
 • Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 (2012)
 • Kiviõli linna eelarvestrateegia 2013-2016 (2012)
 • Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012-2022 (2012)
 • Elva linna arengukava 2012-2020 (2012)
 • Ida-Virumaa haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise kava koostamine (2011)
 • Harku valla noorsootöö arengukava (2011)
 • Vasalemma valla arengukava 2012-2021 (2011)
 • Kuusalu valla arengukava 2012-2032 (2011)
 • Alutaguse piirkonna rakenduskava (2010)
 • Toila valla arengukava 2010-2017 (2010)
 • SA Narva Haigla strateegia 2009-2015 (2009)
 • SA Pärnu Haigla arengukava 2008-2012 (2007; 2010)
 • Lüganuse valla arengukava 2009-2015 (2009)
 • SA Ida-Viru Keskhaigla funktsionaalse arengukava II etapp (2008)
 • Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu asustusstruktuuri uuring (2021)
 • Harku valla rahvastikuprognoos (2021)
 • Utilitase kontserni töötajate rahulolu-uuring (2021)
 • Valgamaa Partnerluskogu ettevõtlusmeetme analüüs (2021)
 • Tõrva Vallavalitsuste ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine (2021)
 • Hariduse tugiteenuste ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain (2021)
 • Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsi läbiviimine ja muudatuste toetamine (2021)
 • Mustvee valla elanike 2020. a rahulolu- ja maineuuring (2020)
 • Kagu-Eesti tööstusalade uuring (2020)
 • Rakvere linna haridusvaldkonna analüüs ja pikaajaline teenusvajaduse prognoos (2020)
 • Hariduse tugiteenuste ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain (2020)
 • Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine (2020)
 • Jõgevamaa maakondliku haridusvaldkonna koostöö analüüs (2020)
 • Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine (2019)
 • Türi valla haridusvaldkonna analüüs ja teenusvajaduse pikaajaline prognoos (2019)
 • Pärnu haridusteenuste vajaduse prognoos aastani 2035 (2019)
 • Tallinna linna lasteaiakohtade ja põhikoolikohtade vajaduse hinnang 2019-2030 (2019)
 • Toila hariduse analüüs (2019)
 • Sauga ja Sindi piirkonna koolivõrgu analüüs (2019)
 • Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi koostamine (2019)
 • Harmi kooli/mõisakompleksi tulevikualternatiivide analüüs (2019)
 • Energeetika ja ühenduste valdkondade ülevaade Saare maakonnas (2018)
 • Harku valla koolivõrgu eksperthinnangu koostamine (2018)
 • Tööstusalade analüüs (2018)
 • Rae valla rahulolu-uuringu läbiviimine (2018)
 • Jõgeva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine (2018)
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava läbiva teema “keskkond ja jätkusuutlik areng” rakendamisest mitteformaalses keskkonnahariduses (2017)
 • Pärnu kesklinna ja Papiniidu keskuste arengu prognoos (2017)
 • Kaupmeeste hinnangud tubakatoodete väljapanekukeelu majanduslikule mõjule Eesti jaekaubanduses (2017)
 • Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine (2017)
 • Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nõuete seadmine (2016)
 • Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue linna ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hinnang (2015)
 • Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring” (2014-2015)
 • Eksperthinnang “Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine” lõpparuandele (2014)
 • Tapa valla haridusvõrgu analüüs (2014)
 • Efektiivsuse suurendamine Elva linna kinnisvara haldamisel (2014)
 • Protsesside efektiivistamine Lihula vallas (2014)
 • Efektiivsuse suurendamine Iisaku valla majandamisel” (2014)
 • Uuring “Mitteformaalse hariduse mõju formaalharidusasutuste tegevustele läbi Euroopa Noorte Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektide” (2014)
 • KOV rahastamismudelite (sh maksukorralduse) mõju kohaliku omavalitsuse poolsele ettevõtluskeskkonna arendamisele (2013-2014)
 • Uuring “Tartu ja tartlased 2013” (2013)
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamine (2013)
 • Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine (2013)
 • Kaubandus-, meelelahutus- ja teeninduspindade ning büroopindade arendamise sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine ja ettepanekute tegemine Riia tn – Ringtee tn piirkonna hoonestusmahtude ja -funktsioonide osas (2013)
 • KOV ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise meetmete ja võimaluste ülevaate analüüs ja ettepanekud teiste riikide põhjal (2013)
 • Uuring “Looduskaitses vabatahtlikuna osalemine ja selle loodushariduslik mõju” (2013)
 • Paikuse multifunktsionaalse teenuskeskuse haldamise mudeli väljatöötamine (2013)
 • Kernu valla haridusasutuste võrgu alternatiivide analüüs (2014)
 • Sisekaitseakadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (2012)
 • Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs (2012).
 • Uuring “Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täiendkoolituse vajadus ning õppevahenditega varustatus” (2012)
 • Uuring “Keskkonna- ja säästva arengu temaatika õppeprotsessi lõimimist toetavad õppemetoodilised materjalid ja näitlikud õppevahendid ning nende kasutamine” (2012)
 • Uuring “Keskkonnahariduse koostöövõrgustik” (2012)
 • Uuring “Tartlane ja keskkond 2011 (2011)
 • Projekti “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku arendamine Ida-Viru- ja Tartumaal” lõppuuring (2011)
 • Kaarma valla haridusasutuste optimaalse ruumiprogrammi väljatöötamine (2011)
 • Ettevõtliku kooli alusuuringu läbiviimine (2010)
 • Järve tööstusala positsioneerimine ja arenguperspektiivid klastrites (2009)
 • Uus-Kiviõli kaevanduse sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs (2009)
 • Narva ja Ida-Virumaa tootmisettevõtete uuring (2009)
 • Huvikeskus “Kullo” juurdeehituse teostatavus-tasuvusanalüüs (2019)
 • Narva-Jõesuu uue haridusasutuse hoone teostatavus-tasuvusanalüüs (2019)
 • Keila Perearstikeskuse OÜ esmatasandi tervisekeskuse projekti teostatavus- tasuvusanalüüsi ja finantsanalüüsi koostamine (2018)
 • Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse “Aidu Veemaa” äriplaan (2017)
 • Sonda valda rajatava Virumaa elamuskeskuse “Ajavagun” kontseptsioon ja teostatavus-tasuvusanalüüs (2017)
 • Rummu ettevõtlusala väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs (2015)
 • Vana-Antsla mõisakompleksi väljaarendamise kava (2015)
 • Permisküla silla rajamise teostatavus-tasuvusanalüüs (2014)
 • OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskuse „Elukaar“ investeeringute tasuvusanalüüs (2014)
 • Edise mõisakompleksi väljaarendamise kava ja teostatavus-tasuvusanalüüs (2014)
 • Elva linna kultuurikeskuse juurdeehituse ning spordihalli rajamise tasuvusanalüüsid 
(2014)
 • Kaheksa Võrumaa tööstusala teostatavus- ja tasuvusanalüüsi ning turundusplaani koostamine (2013)
 • Narva ja Narva-Jõesuu tõmbekeskuse turismialaste projektide ideede väljatöötamine (2012-2013)
 • Ruila mõisa väljaarendamise kava koostamine (2012)
 • Ida-Viru keskregiooni gümnaasiumi rajamine Jõhvi (2012)
 • Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEK-i territooriumil (2010)
 • Uulu tööstusala (Tahkuranna) teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • TTÜ Virumaa Kolledži teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Cargotec Estonia AS territooriumil (Narva) asuva tööstusala teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • SA Alutaguse Hoolekeskuse teostatavus-tasuvusanalüüs (2010)
 • Valga-Valka turistide külastuskeskuse teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Kiviaja küla turismitoote kontseptsioon ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Kohtla-Järve Järve linnaosa tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimise teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2009)
 • Püssi tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimise teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Sauga valla tehnopargi teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Kiviõli tööstusala uuring ja I etapi teostatavus-tasuvusanalüüs (2008)
 • Kauksi ranna-ala teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Loode-Pärnu arenduspiirkonna rakenduskava aastateks 2008-2013 (2008)
 • Saku esmatasandi tervisekeskuse rajamine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 1,8 milj €
 • Viimsi valla LED-valgustamine (projektijuhtimine); projekti maksumus 900 tuh €
 • Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks (taotluse koostamine); projekti maksumus 600 tuh €
 • Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel (eeltaotlus ja põhitaotlus); projekti maksumus 600 tuh €
 • Tänavavalgustuse taristu renoveerimine (projektijuhtimine); projekti maksumus 0,9 milj €
 • Projekti “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala arendamine” ettevalmistavate tegevuste ja toetuse taotluse koostamine meetmesse “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”; projekti maksumus 1 milj €
 • Aidu veespordi ja vabaajakeskuse arendamine (taotluse koostamine); projekti maksumus 4,6 milj €
 • Virumaa elamuskeskuse “Ajavagun” rajamine Sonda valda (taotluse koostamine); projekti maksumus 3,1 milj €
 • Creation of the interoperability between the electronic ticketing systems in Estonia and Finland (taotluse koostamine); projekti maksumus 2 milj €
 • Paldiski maantee kergliiklustee lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee rajamine (taotluse koostamine), projekti maksumus u 304 tuhat €
 • Erastvere kodu reorganiseerimine (Lihula Vallavalitsus) (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 1, 04 milj €
 • Kloogaranna avaliku ranna taastamine (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 470 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Antslasse (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 787 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Paide linna (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 1,85 milj €
 • Kopli esmatasandi tervisekeskuse rajamine (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 3,87 milj €
 • SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna lastepolikliiniku hoone rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuseks (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 8 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Saue linna (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 1,01 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Tapale (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca  1,5 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Türi valda (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 2,03 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Valga linna (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus 1,48 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Rae valda Jüri alevikku (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 1,4 milj €
 • Kadrina esmatasandi tervisekeskus (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 847 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 6,5 milj €
 • Tõrva tervisekeskuse hoone rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuseks (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 1,04 milj €
 • Kose esmatasandi tervisekeskus (toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 440 tuhat €
 • Common active tourism trails in Central Baltic region (taotluse koostamine); projekti maksumus 1,9 milj €
 • Viimsi valla Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine (taotluse koostamine); projekti maksumus 900 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Narva (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 800 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 800 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Jõhvi (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 1,6 milj €
 • Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine (taotluse koostamine); projekti maksumus 600 tuh €
 • Coastal and Maritime Spatial Planning in Pärnu Bay Area in Estonia and Coastal Municipalities in Latvia (projektijuhtimine); projekti maksumus u 520 tuh €
 • Different Nations – Shared Experiences DNSE (projektijuhtimine); projekti maksumus u 1,0 milj €
 • Kommunismipärandi digitaliseerimine DIGIT (projektijuhtimine); projekti maksumus u 200 tuh €
 • Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari õppekeskkonna kvaliteedinõuetega vastavusse viimine (projektijuhtimine); projekti maksumus u 825 tuh €
 • Regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi (taotluse koostamine); projekti maksumus u 5,7 milj €
 • Joaoru puhkeala arendamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 3,6 milj €
 • Creating Healthy and Secure Environment for the Elderly with Dementia“ ELDEM (projektijuhtimine); projekti maksumus u 710 tuh €
 • Kiviaja Küla teemapargi ala väljaarendamine ja rajatiste ehitamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 59 tuh €
 • SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus u 3,4 milj €
 • Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEKi territooriumil (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 840 tuh €
 • “Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland” SELF (taoltuse koostamine, projektijuhtimine); projekti maksumus 1,3 milj €
 • Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (taotluse koostamine); toetus u 1,0 milj €
 • Narva Kadastiku 39 tööstusala kasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee ja tänavavalgustuse rajamine (taotluse koostamine;) toetus u 1,6 milj €
 • Kohtla-Järve Järve linnaosa tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine (taotluse koostamine); toetus u 1,5 milj €
 • Puuetega inimeste maakondliku rehabilitatsioonikeskuse rajamine (projektijuhtimine); maksumus u 410 tuh €
 • Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine (taotluse koostamine, projektijuhtimine); maksumus u 1,0 milj €
 • Püssi tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 780 tuh €
 • Iisaku Gümnaasiumi renoveerimise II etapp (taotluse koostamine ja projekti juhtimine); projekti maksumus u 1,2 milj €
 • Kohila valla ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus u 890 tuh €
 • Jõhvi uue lasteaia ehitamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 2,4 milj €
 • Paikuse ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 340 tuh €
 • Jõhvi kesklinna jalakäijate promenaadi ja kergliiklustee rajamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 3,0 milj €
 • Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi korpuse rajamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 21 milj €
 • Projekti “Ida-Virumaa Kiviõli regiooni omavalitsuste (Lüganuse, Maidla, Püssi) ühinemiseelse uuringu läbiviimine” juhtimine
 • Tartu Lennujaama seminar (2021)
 • Tartu giidide atesteerimiskorra muudatustarutelu (2021)
 • Tartu Linnamajanduse osakonna seminar (2021)
 • Töötuba Eesti tööstusalade arendajatele (2021)
 • Kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogramm sotsiaal- ja hariduse valdkonna abilinnapeadele ja abivallavanematele (2020)
 • Pärnu Haigla arenguseminar (2020)
 • Saku arengupäev (2020)
 • Tallinna giidide atesteerimine – võimaluste arutelud (2020)
 • Kohalike omavalitsuste koostöögruppide arenguprogramm (2018)
 • Saku valla arenguseminari modereerimine ning üldplaneeringu töötoa ettevalmistamine ja läbiviimine (2018)
 • Saku valla arengupäeva modereerimine (2017)
 • Saku valla arengupäeva modereerimine ja haldusreformi seminari läbiviimine (2016)
 • Loovus- ja ettevõtluskoolitus “Haridus-, kultuuri- ja loodusõppe keskus kõigile” Pikavere Lasteaed-Algkooli äriplaani täiendamiseks ja ellu rakendamiseks (2015)
 • Maakondlike seminaride (15) läbiviimine kohaliku omavalitsuse reformi aruteludeks (2015)
 • “Milline võiks olla edukas Eesti maakool aastal 2030?”; diskussiooni läbiviimine konverentsil “Maakooli võimalus” (2015)
 • Kiili valla haldusreformi seminari läbiviimine (2015)
 • Nelja mõisakooli (Harmi, Pikavere, Kohila, Aruküla) ärimudelite koostamise seminaride läbiviimine (2015)
 • Tartumaa ettevõtlikkuse ja tööhõive kava arenguseminari läbiviimine (2015)
 • Koolitusprogrammi “Mõisakoolide arendamine avatud külastuskeskusteks” läbiviimine (2014)
 • Arendusseminar: Mäetaguse vald ja KOV võimekuse indeks: mida saab KOV teha, et olla võimekam? (2014)
 • Koolitus Leader tegevusgruppidele: MAK 2014-2020 meetme „LEADER – kohalikuks arenguks“ sisehindamine (2014)
 • Kohalike omavalitsuste võimalused koostööks ning ettevõtluskeskkonna arendamiseks: ühisteenuste ja ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud seminaride läbiviimine Peipsiveere KOVidele (2014)
 • Koolitus- ja arendusprojekt “Rannu, Rõngu, Elva ja Puhja omavalitsuste ühised arengukonverentsid ametnikele ja volikogu liikmetele (2013)
 • Koolitusprogrammi “Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine” läbiviimine (2012-2013)
 • Teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamise koolitus Harjumaa MTÜdele (2011)
 • Koolitus „Mis on projekt ja kuidas koostada asjalik projekttaotlus?“ (erinevad aastad)